17 sept. 2013

Dragnea le-a promis primarilor „clarificarea” situațiilor de incompatibilitate prin „armonizarea” legiiGUVERNUL ARUNCĂ BOMBA ȘI LASĂ LOC DE INTERPRETĂRI!

     Primarii din mediul rural românesc își joacă poate cea mai importantă carte. După ani de zile în care au luptat pentru drepturile lor și pentru autonomia administrațiilor locale se pare că, într-un final, vocea lor a fost auzită.
     În speranța că nu sunt puși în fața unei alte promisiuni ce nu va fi respectată, pe 12 septembrie a.c., o delegație de 19 primari din toată țara a mers la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, unde a fost primită de ministrul Liviu Dragnea. Aceștia urmau să semneze un acord de parteneriat prin care ministerul își lua angajamentul să respecte și să ducă la îndeplinire mai multe obiective, împreună cu Asociația Comunelor din România.
     Dat fiind faptul că între timp au apărut unele modificări în cadrul acordului, momentul semnării a fost amânat. Totuși, cele două părți au căzut de acord asupra formei finale a parteneriatului.
     Vă prezentăm în rândurile ce urmează, cele 17 angajamente pe care ministrul MDRAP le-a acceptat și pe care urmează să le oficializeze în cadrul semnării parteneriatului cu A.Co.R.

Iată cele 17 angajamente din parteneriatul pe care îl va semna Dragnea!

„1. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în sensul integrării tuturor impozitelor din domeniul agricol într-o singură sarcină fiscală.
2. Realizarea diligențelor pentru asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor proiectelor care intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, indiferent de stadiul lucrărilor.
3. Modificarea Legii nr. 284/2010 și OUG 63/2010 în sensul stabilirii numărului de personal și respectiv a drepturilor salariale  în funcție de numărul  de locuitorilor ai unităților administrativ-teritoriale, în concordanță cu prevede-rile art. 29 din Legea 215/2001.
4. Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în sensul creșterii capacității administrației publice locale de a armoniza necesitățile de dezvoltare locală cu preve-derile regulamentelor europene.
5. Modificarea legislației astfel încât primarii, viceprimarii, președinții/ vicepreședinții consiliilor județene să beneficieze de toate drepturile de care beneficiază și personalul din administrația publică locală.
6. Modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
7. Stabilirea modifică-rilor ce vor fi realizate la proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol și prin proiectul Hotărârii Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a filierei de comercializare a legumelor, fructelor proaspete şi a cartofului, în sensul clarificării procedurilor de atestare a producătorilor agricoli.
8. Elaborarea de către părți, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, a unui set de măsuri pentru creșterea capacității României privind absorbția fondurilor europene și încurajarea dezvoltării rurale prin includerea în Acordul de Parteneriat 2014-2020 a unor programe destinate încurajării domeniilor legumiculturii și pomiculturii în următoarele axe principale:
-Realizarea de sere familiale care să permită legumicultorilor români să obțină producție pe tot timpul anului;
-Realizarea de puncte de depozitare, ambalare și preluare a producției de legume și fructe
-Stimularea asocierii pentru înființarea de micro fabrici în mediul rural pentru prelucrarea legumelor și fructelor fermie-rilor autohtoni.
9. Modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul clarificării atribuțiilor și responsabilităților tuturor instituțiilor publice implicate în procesul de educație, care să conducă la creșterea calității actului educațional.
10. La elaborarea modificărilor și completărilor ce se aduc Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, să se aibă în vedere, printre altele, și:
-stabilirea răspunderii autorității executive versus răspunderea persoanei/persoanelor contrasemnatare;
-creșterea rolului secretarului comunei în ceea ce privește actele notariale.
11. Modificare legislației din domeniul funcției publice:
-simplificarea procedurilor administrative în domeniul resurselor umane la nivelul autorităților administrației pu-blice locale, concomitent cu asigurarea asistenţei de specialitate şi transferul de cunoştinţe de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în ve-derea întăririi capacităţii instituţionale şi a competenţei compartimentelor la nivelul cărora se gestionează aceste resurse, pe fondul gestionării proceselor de management al resurselor umane în mod
descentralizat;
-elaborarea unei analize a situaţiei actuale a nevoilor administraţiei publice locale, a resurselor umane, tehnice, logistice şi financiare de care dispun, a limitărilor obiective care caracterizează comunele, astfel încât, să poată fi identificate soluţiile strategice şi normative, precum şi proiectele care pot să asigure modernizarea sistemului funcţiei publice la nivel local şi să susţină dezvoltarea capacităţii de gestiune descentralizată a funcţiei pu-blice la nivel local, pe termen mediu şi lung;
-conceperea şi organizarea de programe de formare şi perfecţionare profesională care să răspundă nevoilor efective de instruire ale diferitelor categorii de personal la nivelul comunelor.
12. Se impune stabilirea unui calendar pentru elaborarea Codului finanţelor publice locale, Codului Administrativ și Codului de Procedură Administrativă, prin care se sistematizează şi concentrează în structuri unitare reglementările din domeniile finanţelor publice locale, fiscalității locale, procedurii fiscale locale și administrației pu-blice.
13. Realizarea demersurilor pentru a asigura utilizarea unor programe informatice unitare și integrate la nivel național, cu interconectare la Sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei,  pentru:
-administrarea impozitelor și taxelor locale, precum și pentru orice alte venituri ale bugetelor locale;
-contabilitatea unităților administrativ-teritoriale;
-registrele agricole;
-gestiunea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;
-starea civilă;
-gestiunea nomenclaturii stradale;
-gestiunea activităţilor de asistenţă socială: alocaţii de susţinere, venitul minim garantat.
14. Simplificarea procedurilor privind atestarea domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale.
15. Modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul consolidării capacității administrativ-financiare a unităților administrativ-teritoriale pentru creșterea gradului de dezvoltare a colectivităților locale, eficientizarea cheltuielilor, întărirea disciplinei financiare și consolidarea autonomiei locale.
16. Operaționalizarea Comitetului pentru finanțe pu-blice locale.
17. Clarificarea situațiilor de incompatibilitate ale aleșilor locali prin armonizarea legislației în vigoare”.

Andreea Pavel
andreea.pavel@info-sud-est.ro